ประเมินกิจกรรม 5 ส

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดการเอกสารซึ่งมีจำนวนมาก เข้าสู่ระบบ ง่ายต่อการค้นหา ทำให้เกิดความสะดวก ใช้เวลาอันรวดเร็วในการบริการต่อข้าราชการและผู้ที่มาติดต่อราชการ ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกสำนักงานให้สะอาด และดูสวยงาม สำหรับวันนี้ได้กำหนดให้มีการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส. ได้ประชุมก่อนการประเมินกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2555  เวลา 09.00 น. ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

Advertisements

งานตลาดนัดวิชาการ

นายสมพงษ์  มาธุพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2555 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหากษัตริย์ไทย

 ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี  2555  ในระหว่างวันที่ 7-16  มีนาคม  2555  ณ บริเวณสนามหน้าเมืองและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งวันเริ่มงานในวันที่  7  มีนาคม  2555 เวลา 07.30 น. ได้กำหนดจัดให้มีพิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราชและบวงสรวงจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง  ณ บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีนายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งนายสมพงษ์  มาธุพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

นายสมมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2555 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร